1. Mesyuarat-mesyuarat Majlis hendaklah diadakan tiga (3) bulan sekali iaitu empat (4) kali setahun. Korum bagi mesyuarat Majlis hendaklah terdiri daripada empat (4) orang ahli Pihak Pegawai dan empat belas (14) orang ahli Pihak Pekerja.
  2. Jika sekiranya Pengerusi tidak dapat mempengerusikan mesyuarat yang telah dijadualkan maka ahli Pihak Pegawai yang terkanan boleh menjadi Pengerusi ganti. Naib Pengerusi MBJ, iaitu Pengerusi Pihak Pekerja tidak boleh mempengerusikan Mesyuarat MBJ dalam apa keadaan sekalipun.
  3. Perkara/isu bagi Mesyuarat-mesyuarat Majlis hendaklah disediakan oleh Setiausaha Bersama dan dihantar oleh Setiausaha-setiausaha tersebut kepada pihak masing-masing tidak kurang daripada tujuh (7) hari sebelum tarikh mesyuarat. Perkara-perkara yang tidak termasuk di dalam agenda hanya boleh dibincangkan dengan kebenaran Pengerusi dan Naib Pengerusi.
  4. Mesyuarat Khas Majlis boleh diadakan dengan permintaan Pengerusi atau Naib Pengerusi apabila dikehendaki. Tarikh mesyuarat tersebut hendaklah dipersetujui oleh Pegawai-pegawai Majlis. Perkara-perkara yang akan dibincangkan di mesyuarat tersebut hendaklah terhad kepada perkara-perkara yang dinyatakan dalam notis panggilan.
  1. Segala keputusan Majlis hendaklah dicapai secara persetujuan (konsensus) di antara kedua-dua pihak.
  2. Keputusan yang diambil bolehlah diselenggarakan atau dilaksanakan terus oleh Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) jika tidak ada hubungan/ kaitan dengan jabatan-jabatan lain dan tidak pula bertentangan dengan dasar Kerajaan. Bagi keputusan yang ada kaitan dengan dasar Kerajaan ataupun dengan jabatan-jabatan lain, hendaklah dirujuk kepada Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun jabatan-jabatan yang berkenaan.
  1. Perlembagaan Majlis boleh dipinda di mana-mana satu mesyuarat Majlis. Notis mengenai pindaan hendaklah diberi dan diedarkan kepada ahli-ahli Majlis sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh mesyuarat.

Accessibility Toolbar